GENOCIDE-1915-ERMENİ SOYKIRIMI

 

Don't Forget!  Unutma, Unutursan Tekrarlarsın!

 

                                    

       

Anasayfa

 

   

 

 

 
Diyarbakır/Ergani [Argana] Sancağında 1915 Soykırımı ve Ermeni mülklerinin paylaşımı      
Sait Çetinoğlu
Cuma, 12 Nisan 2013 16:04
sait-cetinoglu

Sait Çetinoğlu /
 

1915 Soykırımı öncesinde Ergani Maden Sancağında 50 kadar yerleşim yerine dağılmış 38430 Ermeni yaşamaktadır. Tarıma elverişli alanları ve Bakır madeni ile zengin bu yörede Dicle’nin kıyısında 3300 Ermeni’nin yaşadığı merkez yer alıyordu. Ergani’nin rahatlıkla bir Ermeni şehri olduğunu söylemek mümkündür. Sancağın mutasarrıfının da Ermeni olması bir tesadüf değildir.

Savaş döneminde ki ilk Mutasarrıfı Dikran Bey [i] 28 Ekimde görevinden alınır. Yerine atanan Nazmi Bey[ii] bölgedeki Ermeni tasfiyesini düzenler ve uygulatır.

Merkez ve 10 kazanın Ermenileri (10559 kişi) 1915’in temmuzunda katledilirler. Çüngüş halkı ile birlikte Yudan Dere denilen yerde öldürülmüşlerdir. Gölcük’te bir şahit kurtulabilmiştir. 4 haziran akşamı Müdür Beyzade Ali tarafından Harput’tan getirilmiş 70 milis tarafından çepeçevre sarılır ve 16 yaşından büyük tüm erkek nüfus tutuklanarak bir ahıra kapatılıp sistematik işkenceden geçirilir. Amaç gizledikleri silahları itiraf ettirmektir. Tutuklanan tüm erkekler milisler tarafından bilinmeyen bir yöne götürülürler. 7 Temmuz günü tehciri düzenleyen memurlar, Türk çeteler ve Kürtler eşliğinde Gölcük’e gelirler. Ev ve muhacirler sayılarak tüm mallara el konur. Onlara Halep’e nakledilecekleri söylenir. Halil Ağa ile oğulları Mehmed ve Abdullah adamlarıyla beraber bu operasyonların başlıca yöneticileridir. İlk kafile 70 kadar aileden oluşur ve gölün kıyısını takip ederek doğuya gider. Kalan 30 aileyi kapsayan ikinci kafile 9 Temmuz günü yola çıkarılır. Vilayet emrine göre 12 yaşından küçük erkek çocuklarının evlat edinilmesine izin çıkmıştır. Kadınlarda yaş sınırlaması yoktur. Ancak anında İslamı kabul etmeli ve yabancı ülkede, özellikle ABD’de ailesi olmamalıdır. Alışılmış evlat edinme kuralları uygulanır. Bir memur yeni müminleri kaydeder.

Gölcük kuzeyden güneye bir geçit yeridir. Ermeni sürgünler bu geçitten sağ olarak çıkamamışlardır. Tanıklıklar, gölün güney kıyısının büyük bir insan mezbahası olduğunu naklederler. Harput’tan ve Mamurret ül Aziz vilayetinden gönderilen sürgünler orada katledilmişlerdir. Aşağıda 1915 Soykırımında yerel eşrafın gaspından sonra kalan miktarları gösterir Ermeni mülkleri listelenmiştir. Listenin uzunluğu dikkat çekicidir. Bu mülklerin şimdi kimlerin işgalinde olduğu sorusunun 2015’e 2 kala bir anlamı varmıdır?

Katliamların planlayıcı ve organizatörlerinden mebus Feyzi Bey, el koyduğu birçok köyün, akarın, taşınmazın, paranın ve ziynet eşyasının yanında Ergani’de 1915 öncesi 600 işçinin çalıştığı Kazancıyan’ın bakır madeni işletmesine de el koyar. Soykırımdaki başarısından dolayı Pirinççizade ailesinin el koyduğu -1915 yılında 600 işçinin çalıştığı - işletme o dönem için çok büyük bir işletmedir.

[1] Dikran Mardirosyan, Mardiros Efendi'nin oğludur. 13 Eylül 1862 de İstanbul'da doğdu. Ermeni Mektebi'nde orta, Mülkiye'nin İdâdî Kısmı'nda lise öğrenimini tamamladı. Ekim 1885'de Yüksek Kısım'dan mezun oldu. 23 Ocak 1886'da

Ticâret ve Nâfia Nezâreti Terceme-i Fünün Kalemi Kâtibliği'ne tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Bu dâirenin lâğvedilmesi üzerine, Haziran 1887'de Posta ve Telgraf Nezâreti Tahrîrât-ı Ecnebiyye (= Yabancı Dil'de Yazışmalar) Kalemi Kâtibliği'ne nakledildi. 13 Nisan 1902'de Nezâret Mesâiih-i Ecnebiyye (= Yabancıların Posta İşleri) Kalemi 1. Kâtibliği'ne getirildi. Meşrutiyetin ilânından sonra idare mesleğine geçti. 21 Nisan 1909'da terfian Mâmuretülaziz (= Elazığ Vilâyeti) Vali Muâvinliği'ne gönderildi. 25 Ağustos 1909'da "Tensikat Kanunu" gereğince bu vazifeden açığa çıkarıldı ise de ehliyeti nazara alınarak 13 Haziran 1910'da Dedeağaç, 9 Kasım 1911 de Gümüşhane Sancakları Mutasarrıflıklarına atandı. 5 Şubat 1912'de Gümüşhane Mutasarrıflığımdan azledildi. 2 yıla yakın mazuliyet maaşı aldıkdan sonra, 3 Eylül 1914'de Ergani Sancağı Mutasarrıflığına gönderildi. Bu vazifede iken "18 Nisan 1330 tarihli Memurîn-i Dâhiliyye Hakkında Muvakkat Kanun"a göre 11 Kasım 1914'de emekliye sevk edildi. Şûrây-ı Devlet’te (= Danıştay) açtığı dâvayı kazandığından emeklilik tasarrufu kaldırıldı. 1 Mart 1919'da Karahisar-ı Şarkî Mutasarrıflığına tayin edildi. 12 Ekim 1919 da bu vazifeden de azledildi. Uzun süre mazûliyet maaşı alıp açıkta kaldıktan sonra 1 Mayıs 1925'de T.C. Dâhiliye Vekâleti'nce emekliye sevk edildi. 1940'da İstanbul'da Yedikule Ermeni Hastahânesinde vefat etti. Evli olup Mardik ve Harutyan adlarında iki oğlu vardı. Mardik Newyork'da Lraber adında Ermenice bir gazete çıkarıyordu. Ana dili olan Ermenice'den başka Fransızca'ya da vâkıftı. 1903'de "Gümüş Liyâkat" madalyası ile taltif edildi. 1908'de "Saniye" rütbesinin 1. Sınıfına yükseldi.

ii Hüseyin Nazmi, 1867'de İstanbul'da doğdu. 11 Kasım 1915'de Ergani Sancakları Mutasarrıflıklarına getirildi. 6 Ekim 1916'da Ergani Mutasarrıflığından azledildi. 12 Ekim 1916'da da emekliye sevk edildi. Vefat târihi tesbît edilemedi.

Ergani sancağında Ermeni emval-i metrukelerinden 1915 Soykırımındaki yerel eşrafın gaspından sonra 1924 yılına kalan miktarları gösterir liste:

BCA 272/ 13 – 79 – 2 – 5 - 2 Ergani - Diyarbakır

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı

ebvab

Esami
1025   2 1 Bağ Palu Yolu Küçük Kiner   Mardiros Toros ve Bedros ve Sogoman
    2 1 “ “ “   Arno veled-i tüccar Serger
    45 1 Sulu tarla hissesi Sulu tarla hissesi Hersini   Tüccaroğlu Agob oğulları Mardiros ve Serkis ve Torunu
    45 1 Sulu tarla ve bağ ve bahçe   Bakur   Bu dahi
125   11 1 Bağçe yeri   Amedi   Erganili boyacı Karabet ve Serkis
350   16 1 Susuz tarla   “   Bu dahi
125   16 1 “   “   Bu dahi
150   12 1 Bostan yeri   “   Bu dahi
    100 1 Susuz tarla   Hoşud   Serkis Ohannes
      1 Hane   “   Bu dahi
500   36 1 Bağ   “   Bedros Serkis, Artin ve Karabet ve Leon tüccar Unco
500   48 1 “   Mahlan   Bu dahi
1250   48 1 “   “   “
1250   65 1 “   “   “
1250   5   Sulu tarla   Mahlan   “
1000   1 1 Bahçe   Küçük kiner   “
500   2 1 Sulu tarla   “   “
1500   15 1 Susuz tarla   Uzunova   Erganili Köşkar oğlu Artin ve Serkis
    10 1 “   “   Bu dahi
    10 1 “   “   “
    10 1 “   “   “
    6 1 “   “   “
    6 1 “   “   “
1000     1 Han   Termul   Horso hanım Karabet ve Bedros hissedarları
2063   20 1 Nısf sulu tarla   Hilar   Kirkor Horsa hanım veled-i veseto
2000     1 Sulu tarla   “   Bu dahi
1000     1 Dut   Herbeto   Aleksanyan oğlu Bedros efendi
600   68 1 Susuz tarla   Ziyaret   Toso bint-i Tüccaryan Ohannes
200   63 1 “   “   Bu dahi
300   16 1 “   “   “
300   32 1 “   “   “
350     1 Sulu bostan yeri   “   “
150   20 1 Susuz tarla   “   “
150   16 1 “   “   “
150   18 1 “   “   “
150   20 1 “   “   “
150   32 1 “   “   “
Karalanmış   8 1 “   “   “
Karalanmış   10 1 “   “   “

BCA 272/ 13 – 79 - 2 – 5 – 9 E r g a n i

kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
1000   15 1 Susuz tarla nısfı   Herbeto 19 Seradalyan İnok efendi
1000   15 1 “   “ 39 Bu dahi
3000   40 1     “ 31 “
1000   30 1     “ 57 “
1000   16 1     “ 84 “
3000   30 1     “ 57 “
3000   24 1     “ 25 “
260   14 1 Sulu tarla   “   Kibirlioğlu Agob
    4 1 Susuz tarla   “   Kirkor veled-ı Moroğlu
150   10   Sulu tarla   “   Toros ve bedros ve Nohman ve leon İkab
125   14 1 “   “   Kirkor oğlu İkob
125   14 1 “   “   Bu dahi
125   14 1 “   “   “
300   12 1 “   “   “
800   8 1 “   “   Bazik oğlu Mıgırdıç ve karabet
100   8 1 “   “   Sehak ve Hazar ve Korkis ve Doru Leon Ohan
50   10 1 Susuz tarla   “   Bu dahi
50   6 1 “   “   Ayas oğlu İstepan veled-i Kuha
75     1 “   “   Misak ve bedros
100   8   “   “   Bu dahi
50   8   “ Dirhem Pınarı     “
50       Maa kürum bağ yeri   “   Ohannes ve Bedros Devar Herbeto
900   12   Sulu tarla   “   Ohannes ve Bedros Mardiros …(karalanmış)… Ekob…….veled-i Toros
300   2   Maa kürum bağ yeri Hatun (karalanmış) Mendigan   ……(silik)……. Murad İkob ve Kespar ve Lehemer (?) Bedros
300   3   “ Katrepınar “   Mardiros veled-i Haço ve Kirakos veled-i Penayot
50   1   “ Hatun…. “   Kalaycı Serkis veled-i Simyo
50   1   “ “ “   Nako ve Murad ve Leon Vartan

BCA 272/ 13 – 79 – 2 – 5 – 11 Ergani

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
400   12 1 Sulu tarla   Hilar   Mardiros (?) Ekab ve Kespar veled-i Bedros
500   25 1 Susuz tarla   “   Keşinoğlu Bedros
250   30 1 Nısf sulu tarla   “   Keşinoğlu Hazar
1200   20 1 …. yeri   “   Tüccaroğlu Unco
110   13 1 Değirmen arsası   “   Bedros ve Serkis
640   32 1 Sulu tarla hissesi   “   İstepan Melkon
640   45 1 “   “   Bu dahi
640   64 1 “   “   “
2063   20 1 Sulu tarla nısfı   “ 21 Kirkor ve Hurmo veled-i Ona Bogos
2000     1 “   “ 46 Bu dahi
      1 Sulu tarla   “   Erganili Keşinoğlu Harkid
500   20 1 Susuz tarla   “   Boyacı Karabet
100   2 1 Bağ kürumu hane   “   Demürcü Hokas oğlu Mano
1000   12 1 Susuz tarla   “   Erganili Boyacı Karabet Serkis
1500     1 Nısf değirmen hissesi   “   Keşinoğlu Bedros
600   24 1 Sulu tarla   “   Harputlu Serkisoğullarının Kirkor ve Artin
150   2 1 “   “   Nalbant Bogos veled-i Kirkor
400   12 1 “   “   Mardiros ve İkob ve rüfekası
900   12 1 “ Erakil Pınarlı Herbeto   Marder ve Murod ikob ve kespar ikob
200   15 1 “ “ “   Köşkar Bağdo oğlu Kerbuş
200   15 1 “ “ “   Bu dahi
250   20 1 “ “ “   “
250   20 1 “ “ “   “
250   30 1 “ Makezlik “   “
250   3 1 “   “   “
150   20 1 Susuz tarla   “   “
100   24 1 “   “   “
                 

BCA 272/ 13 – 79 – 2 – 5 – 6 E r g a n i

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
Not, Bu kısmı     1 Hane   Osmaniye   Sürab oğlu Dikran
rakamla     1 Susuz tarla   Gönderme   Sürab oğlu Dikran müşterekleri İkob Artin efendiler
kesilmiş     1 “   “   Bu dahi
      1 “   “   “
      1 “   “   “
      1 “   “   “
      1 “   “   “
      1 “   “   “
      10 “   Harperiş   Midyatlı Abdullah efendi
      1 “   “   Bu dahi
      1 Sulu tarla   Hersini   Ugayir bint-i Tüccaroğlu Arno
      1 Susuz tarla   Harperiş   Midyatlı Abdullah efendi
      1 “   “   Bu dahi
      1 Hane   Osmaniye   Kespar kızı Bogosdan Darsail
    12 1 Susuz tarla   Salihli   Tüccaryan Arno oğlu Serko kızları
    2 1 Değirmen yeriyle ……..   Kızıl   Muradyan İnok ve hissedarları
      1 Dükkan   Osmaniye   Erganili Köşkaryan Bogos
      1 Susuz arazi   Taviran   Muradyan İnok efendi
      1 Sulu tarla   Hersini   Boco oğulları Ohannes. Karabet ve müşterekleri
      1 Hane   Osmaniye   Erganili Tüccaryan İkob oğlu Mardiros Ağa
      1 Bahçe eşcarı   Bakur   Tüccar Bogos kızı Antina
    350 1 Susuz tarla   Kumdamı   Anuşoğlu Ohannes
    2442 1 “   Firaş   Köşkar oğulları Karabet ve serkis
    1200 1 Susuz tarla hissesi   Ağcabel   Eğinli Agop efendi
    2 1 Susuz tarla   Bademli   Karabet Haço Varto veled-i Demernus
      1 Değirmen yeri   Herbeto   Tüccar Epram ve Kespar
      1 Dükkan   Osmaniye   Hazar nalbant Bogos
    1 1 Bağ   “   Vartan Anuş ve Haçir
    1 2 “   “   Bu dahi
    1 1 “   “   “
    6 1 Susuz tarla   Hersini   Dikran sürap oğlu Ohan
    5 1 “   “   Bu dahi
    6 1 “   “   “
    48 1 “   Bakur   “
    20 1 Sulu tarla   Herbeto   Muradyan İnok efendi
    28 1 “   “   “
    32 1 “   “   “
    32 1 “   “   “
    45 1 “   “   “

BCA 272 13 – 79 – 2 – 5 – 4 E r g a n i

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
150   19   Nısf susuz tarla   Bademli   Mikail Haço Arakil Serkis ve karabet ……..
150   50   “   “   Bu dahi
150   6   “   “   “
150   7   “   “   “
150   8   “   “   “
200   17   “   “   “
200   28   “   “   “
200   36   “   “   “
150   43   “   “   “
200   50   “   “   “
150   4   “   “   “
100   1   “   “   “
150   2   “   “   “
150   41   “   “   “
150   2   “   “   “
100   36   “   “   “
200   36   “   “   “
200   96   “   “   “
200   8   “   “   “
200   48   “   “   “
150   24   “   “   “
200   36   “   “   “
200   96   “   “   “
200   8   “   “   “
200   48   “   “   “
150   24   “   “   “
200   36   “   “   “
200   32   “   “   “
200   36   “   “   “
200   2   “   “   “
200   22   “   “   “
150   28   “   “   “
150   2   “   “   “
150   2   “   “   “
150   4   “   “   “
150   2   “   “   “
150   108   “   “   “
*2000       Hane Köy mahallesi Ergani   Vartan ve Kilyan
2000       Tarla hissesi   Ağcabel   Eğinli Agop Akani
640   32   Sulu tarla hissesi   Hilar   Enbiyan bint-i Melkan
    45   “   “   Bu dahi
    64   “   “   “

BCA 272/13 – 79 – 2 – 5 – 1 Ergani - Diyarbekir

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı

ebvab

Esami
90   3 2 Bağ   Bağdeşt   Kuha bint’i Tüccaryan Ohannes
90   4 1 “   “   Bu dahi
90   5 1 “   “   “
90   3 1 “   “   “
60   3 7 “   “   “
    100 1 Susuz tarla   Siyah Ahmed   Erganili Köşkar Melkon oğulları Agob
    2 1 “   Berdil   Garabet Tomas
420   32 1 “   Mahlan   Handanoğlu Karabetve Agob
75   10 1 “   Hançerli   Kirkor Karabet ve Bedros ve leon Bogos
75   5 3 “   “   “ “
75   15 3 “   “   “ “
75   8 1 “   “   “ “
37   14 1 “   “   “ “
75   7            
75   8            
75   5            
75   7            
75   10            
75   11            
75   5            
75   3            
75   5            
75   10            
75   4            
75   8            
37                

BCA 272/ 13 – 79 – 2 – 5 – 1 Ergani - Diyarbekir

  Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı

ebvab

Esami
90   3 2 Bağ   Bağdeşt   Kuha bint’i Tüccaryan Ohannes
90   4 1 “   “   Bu dahi
90   5 1 “   “   “
90   3 1 “   “   “
60   3 7 “   “   “
    100 1 Susuz tarla   Siyah Ahmed   Erganili Köşkar Melkon oğulları Agob
    2 1 “   Berdil   Garabet Tomas
420   32 1 “   Mahlan   Handanoğlu Karabetve Agob
75   10 1 “   Hançerli   Kirkor Karabet ve Bedros ve Leon Bogos
75   5 3 “   “   “ “
75   15 3 “   “   “ “
75   8 1 “   “   “ “
37   14 1 “   “   “ “
75   7 1 “   “   “ “
75   8 1 “   “   “ “
75   5 1 “   “   “ “
75   7 1 “   “   “ “
75   10 1 “   “   “ “
75   11 1 “   “   “ “
75   5 1 “   “   “ “
75   3 1 “   “   “ “
75   5 1 “   “   “ “
75   10 1 “   “   “ “
75   4 1 “   “   “ “
75   8 3 “   “   “ “
37   4 1 “   “   “ “
75   1 1 “   “   “ “

BCA 272/ 13 – 79 – 2 – 5 - 10 Ergani

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
Rakamların   25 1 Sulu tarla   Herbeto   Nalbant Bogos ve Melko ve Bağdo ve Leon Korkes
Bir kısmı   10 1 “   “   Nalbant Bogos Veled-i Kirkor
kesik   6 1 “ Erakil Pınarı “   Köşkar Bağdo oğlu Karabet
    92 1 “   “   Bu dahi
200   32 1 “   “   Nalbant Bogos ve Kirkor
600   80 1 “   “   Tabikoğulları Ekob ve Mikail ve İstor
100   15 1 “   “   Bogos veled-i Köşkar Bağdo
1000   40 1 “   “   Köşkar oğulları Karabet ve Serkis
150   15 1 “   “   Yalancıoğulları Artin ve Serkis
130   16 1 Susuz tarla   “   Bu dahi
120   16 1 “   “   “
200   8 1 Sulu tarla   “   Köşkar oğlu Bağdo Karabet
300   8 1 “   “   Erko veled-i
200   10 1 Susuz tarla ve mişe   “   Çüngüşlü (?) ekmekçi Arot
100   6 1 Susuz tarla   “ 5 Hokas ve Ohannes
200     1 Sulu tarla Arakil Pınarı “   Erko Dono (?) veled-i Endazo (?)
      1 “   “   Bu dahi
300   16 1 “   “   Erko Dono veled-i Endazo (?)
150   8 1 “   “   Köşkar oğlu Kiryo ve Serkis
1000   7 1 Susuz tarla   “ 57 Dülger kizir Artin oğlu Manuk
1325   16 1 “   “ (2326-2925-21-22) Bu dahi
1375   16 1 “   “ 17 “
1625   18 1 Bağ yeri   “   “
1500   16 1 Susuz tarla   “ 19 “
1375   4 1 “   “ 20 “
2500   14 1 “   “ 27 “
2500   16 1 “   “ 28 “
1225   63 1 Değirmen arsasıyla ebniyenin nısfı   “ 6 Tüccar Eprom ve Kespar
2000   20 1 Sulu tarlanın nısfi   “ 67 Muradyan İnok efendi
3000   48 1 “   “ 3 Bu dahi
3000   32 1 “   “ 13 “
3000   32 1 “   “ 19 “
3000   45 1 “   “ 45 “
2000   118 1 “   “ 60 “
3000   10 1 “   “ 50 “

BCA 272/13 – 79 – 2 – 5 – 8 Ergani

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-i ebvab Esami
Bu   2   Bağ yeri Haydar Hasan Mendigan   Boyacı Dek (?) Ohannes
kısımdaki   3   Sakızlı dağ yeri   “   Misak Hazar
rakamların   2   Maa kürum bağ yeri   Bu dahi Mendigan   Nalbant Erko veled-i Tahsibedo (?)
bazıları   1   Küp kaya bağ kürumu Küp kaya Hacıeyüp   Jankoviç Mığırdıç veled-i Ohan
kesilmiş   6   Bağ yeri Haydar Hasan Mendigan   Demirci Vartan
    1   “ Cirit meydanı “   Keşinoğlu Kokas ve Unco
    1   “ “ “   Köşkar oğlu Kiryo ve serkis
    1   Sulu tarla Fot Herbeto   Aleksiyanyan oğlu Bedros
    1   “ “ “   Bu dahi
    1   Bağ yeri   Mahlan   Kurker veled-i Bedros
    5   Sulu tarla   “   Deccal oğlu Ohannes veled-i Serkis
    4   Susuz tarla   “   Tüccar oğlu Ohannes
    2   Maa kürum bağ yeri Zilan “   Köşkar nalbant oğlu Karabet
    2   Halime pınarı bağ yeri   “   Bu dahi
    1   Bağ yeri   “   Köşkar oğlu Serkis ve Karabet
    6   “   “   Tüccar oğlu Ekob
    6   “   “   Köşkar Bağda oğulları Bedros ve Melko
    3   “   “   Murad oğlu Mıgırdıç ve Hamparsum
    2   “   “   Bu dahi
200   1   “   “   Bogos veled-i Bedros
350   1   “   “   Bedros veled-i Unço ve Bedros
1500   4   Susuz tarla   “   Mardiros ve Toros ve Bogos ve Lupe
1500   2   “   “   Bu dahi
125   5   “   “   “
250   5   “   “   “
250   2   “   “   “
105   2   “   “   “
125   2   “   “   “
125   2   Bağ yeri   “   Mardiros ve Bedros ve Horumi
500   8   “   “ 48 Bedros ve Serkis ve Artin ve Karabet veled-i tüccar Unco
1250   6   “   “ 49 Bu dahi
1250   2   “   “ 65 “
1250   2   Sulu tarla   “ 9,10 “

BCA 272/ 13 – 79 – 2 – 5 - 3 Ergani / Diyarbekir

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
    48 1 Susuz tarla Dereönü Ekrek   Toros veled-i Aro
    32 2 “ “ “   Bu dahi
    24 1 “ “ “   “
    16 1 “ “ “   “
    8 1 “ “ “   “
1200   2 1 Hane Yukarı mahalle Ergani   Meryem bint-i Keşin oğlu Edkim
    2 1 Bağ   Salihli   Dellar İstor
    12 1 “   “   Bu dahi
    16 1 Susuz tarla   “   “
      1 “   “   “
      1 “   “   “
100   1 1 Bağ   Ergani   Javirisko oğlu Mıgırdıç
100   1 1 “   “   Bu dahi
100   1 1 “   “   Boyacı İstor zevcesi Elika
200   1 1 “   “   İgovi tüccar Mano oğlu Melko ve Kespar
200   4 1 “   “   Haçer bint-i Parsih
200   (silik) 1 “   “   Bu dahi
1750   22 1 “   Ahurlar   Minas, Artin, Ohan ve Meryem
240   2 1 “   “   Bu dahi
400   12 1 Susuz tarla   “   “
350   30 1 “   “   “
500   11 1 “   “   “
750     1 Değirmen   Hilar   Çülcu Serko
300   12 1 Bağ   Mahlan   Minas, Artin, Ohan ve Meryem
50     2 Susuz tarla   “   Bu dahi
300   2 1 Bağ   “   “
100   8 1 Susuz tarla   Hensini   İspir oğlu Minas ve İstepan

BCA 272713 – 79 – 2 – 5 - 4 Ergani

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
150   2 10 Bağ   Mahlan   İstepan Nohman Bogos Bedros
100   3 1 “   “   Bu dahi
200   2 1 “   “   “
100   3 2 “   “   “
1167   67 1 Nısf değirmen   Boğaz   Nohman, İstepan, Bogos
167   110 1 Bahçe   “   Bu dahi
1167   67 1 Değirmen   “   İspir oğlu Agob
167   110 1 Bahçe   “   Bu dahi
1167   110 1 Değirmen   “   Ohan, Artin
167   67 1 Bahçe   “   Bu dahi
400     1 Değirmen   “   Arev
500   10 1 “   “   Boyacı karabet
100   2 1 Susuz tarla   Hilar   Demirci Tasu oğlu Maşer
510     1 Bağ   Bakur   Abraham oğlu Hokas
75     1 “   “   Tüccaryan Unco ve Mardiros
1325   41 1 Dükkan   Ergani   Köşker Bedros oğlu Dikran
100     1 Bağ   “   Bedros Bogos ve Mıgırdıç
20     1 “   “   Bu dahi
150     1 “   “   Kesar oğlu Karabet
130     1 “   “   Genç Mako oğlu Bedros
950     1 “   “   Eno Bogos oğlu Bogos
150   1 1 “   “   Köşkar oğlu Bogos
300   1 1 “   “   Berber Ebko oğlu Kirkor
600   2 1     Barbin   Bogos oğlu İstor
50   2 1 Sulu tarla   Malan   Bu dahi
1000     1 Değirmen   Harperiş (?)   Diyarbakırlı Basmaciyan İkob
400   2 1 Bağ   bademli   Abraham oğlu Karabet
400   2 1 “   “   Abraham oğlu Karabet ve İstor oğlu Karabet
400   2 1 “   “   Artin Agop
100   2 1 Susuz tarla   “   Hokas İstor
460   2 1 Bağ   Salihli   Tüccaryan Bedros
1000   2 1 “   Mahlan   Toru bint-i Malik

BCA 272/ 13 79 – 2 – 5 – 3 Ergani - Diyarbekir

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
1000   12   Nısf susuz tarla   Ahurlar   Diyarbekirli Handanyar Karabet ve Agop efendiler
1400   23   “   “   Bu dahi
1000   16   Sulu trala   “   “
681   20   Bahçe   “   “
2251   22   “   “   “
660   4   “   “   “
875       Birbab hane   “   “
430   8   Tarla ve bağ   Hitran   Çüngüşlü Melkest efendi veled-i Serkis
470       Bostan yeri   “   Bu dahi
1740   40   Susuz tarla   “   “
100       Bahçe   Köy mahallesi   Boyacı Karabet Serkis
950       Bağ   Bakur   Nişan ve Cevher
3550       Sulu tarla   Osmaniye   Nişan ve Armuş oğlu Sehak
160       Bağ   “   Bu dahi
4000       Değirmen   Zeynalan   Haçatur Karabet Ohan
4500   12   Susuz tarla Pirimusan Bademli   Tomas oğlu İstor
105   6   “ Keban “   Bu dahi
100   5   Sulu tarla Köy önü “   “
100   10   “ “ “   “
250   36   Susuz tarla “ “   “
250   8   “   “   “
200   24   “   “   “
400   2   Bağ   Hoşan   Bedrosoğulları Serkis ve Vartan
300   2   “   “   Bu dahi
500   3   Susuz tarla   Büyük Hersini   Erganili Köşkar oğulları Kirkor ve Hazar
750   2   Bağ   Küçük kiner   Bedros Toros ve Bedros ve Sogoman

BCA 272/ 13 – 79 – 2 – 5 – 51 Ergani

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
      1 Hane arsası   Osmaniye   Serkis Arakil
      1 Susuz tarla   Tevek 2 Meryem Dikran ve Aleksan ve hissedarları
    60 1 “   Kertil   Muradyan İbka ve İnok efendiler
    70 1 “   “   Bu dahi
      1 “   “   “
    60 1 “   “   “
    50 1 “   “   “
    2 1 …(silik)…   Bakur   “
      1 Dükkan   Osmaniye   Serkis Tüccaryan İkob
      1 “   “   Bu dahi
      1 “   “   “
      1 “   “   “
      1 “   “   “
150   15 1 …(silik)...   Ergani   Keşin Kirkor oğlu Mardiros
100   10 1 “   “   Bu dahi
150     1 Nısf sulu tarla   Bademli   Mikail Haço, Arakil veled-i Serkis Karabet ve hissedarları
150   48 1 “   “   Bu dahi
150   62 1 “   “   “
150   12 1 “   “   “
150   36 1 “   “   “
150   28 1 “   “   “
150   16 1 “   “   “
150   8 1 “   “   “
150   28 1 “   “   “
150   64 1 “   “   “
150   28 1 “   “   “
150   1 1 “   “   “

BCA 272713 – 79 – 2 – 5 – 7 Ergani

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
2500   25 1 Susuz tarla   Körebaht   Erganili Ohannes oğlu Serkis
    330 1 Susus tarla nısf hissesi   Kumdamı   Bogos kızı Hurmik ve hissedarları
500   41 1 Dükkan   Osmaniye   Erganili Keşin Kirkor oğlu Mardiros
        ?   “   Serkisoğulları Ohannes ve Manos
500   42 1 “   “   Bu dahi
500   43 1 ?   “   “
500   44 1 “   “   “
500   45 3 “   “   “
2000   21 1 Sulu tarlanın nısfı   Bakur   Çilingir Simo oğulları Nikogos ve Karabet
      1 “   “   Bu dahi
1700     1 Hane   Osmaniye   Geştiban Kirkor oğlu Bedros
1000     6 “   “   Sehak zevcesi Cevher
2000     3 Hane maa bahçe   “   Çüngüşlü Kirkor oğlu Artin
3000   130 1 Susuz tarla   Bakur   Bu dahi
3000   50 1 “   “   “
4328     2 “   Abdülaziz   …(karalanmış)… efendi oğlu İstepan efendi
2500   90 2 Sulu ve susuz tarla   Hersini   Çüngüşlü Karabet oğlu Oseb
2500   40 1 “   “   Bu dahi
500     1 Bir babhanenin nısfı   “   “
500   50 1 Susuz tarla   Büyük Hersini   Çüngüşlü Karabet
100   6 1 “   Salihli   Bu dahi
500   10 1 “   “   Bu dahi
750   10 1 “   Bakur   Kirkor oğlu Bedros ve Serkis oğulları Ohannes
1000   850 1 “   -   Bedros karabet Hurmik ve hissedarları
      1 Bağ yeriyle kürumu   Hersini   Bu dahi
1000   1 1 Sebzelik   Osmaniye   Keşin Mardiros oğlu Kirkor

BCA 272/13 – 79 – 2 – 5 – 1 Ergani - Diyarbekir

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
    48 1 Susuz tarla   Ekrek   Tomas Aro
    32 1 “   “   Bu dahi
    24 1 “   “   “
    16 1 “   “   “
    8 1 “   “   “
40   2 1 Bağ   Salihli   Dellal İstori
40   2 1 “   “   Bu dahi
150   12 1 Susuz tarla   “   “
150   16 1 “   Bilahor   “
110     1 Hane   Salihli   “
      1 Bağ   Ergani   Zalber oğlu Mıgırdıç
      8 “   “   Bu dahi
      1 “   ?   Boyacı İstori zevcesi Elika
      1 “   “   İbko tüccar Mano oğlu Melkokesyan
    4 1 “   “   Haçer bint-i Parsih
    1 1 “   “   Bu dahi
    22 1 Bahçe   Ahurlar   Minas ve Artin ve Ohan ve hissedarları
    2 1 “   “   Bu dahi
    12 1 Susuz tarla   “   “
    30 1 “   “   “
    11 1 “   “   “
750     1 Değirmen   Hilar   Çulcu Serko
300 - - - 8 - 1 - - Bağ - - - - -Mahlan - - - - Minas Artin Ohan
50     1 Susuz tarla   “   Bu dahi
200   2 1 Bağ   “   “
100   8 1 Susuz tarla   Hersini   İspiroğlu Minas amucası İstepan

BCA 272/13 – 79 – 2 – 5 - 2 Ergani - Diyarbekir

Kıymeti Zürra’ Dönümü Kıt’ası Cinsi Mevkii Karyesi Rakam-ı ebvab Esami
1200   2 1 Bağ   Ergani   Handanyan Karabet ve bedros
800   2 1 “   Mahlan   Erganili Köikar [Köşker? olabilir]oğlu Karabet Serkis ve Leon Bağdasar
    32 1 Susuz tarla   Çayan   Tüccar Agob oğlu Mardiros ve Tüccaryan Edinco oğlu Bedros
    48 1 “   “   “
    16 1 “   “   “
    33 1 “   “   “
    32 1 “   “   “
    16 1 “   “   “
    17 1 “   “   “
    17 1 “   “   “
    32 1 “   “   “
    32 1 “   “   “
    11 1 “   “   “
1100     1 Dükkan   “   Köşkar oğlu Ohannes
1125   20 1 Susuz tarla   Dehül   Kirakyos veled-i Karabet ve hissedarları
    300 1 “   Şincik   Tüccaryan Ohannes oğlu Serkis
    1100 1 “   Siyah Ahmed   Meryem ve Dikran ve hissedarları
1050   40 1 Sulu tarla   Hacı Eyüp   Bu dahi
155   20 1 “   “   “
      1 Hane   Ergani köy mahallesi   Bevastor veled-i Endika
    23 1 Bağ   “   Bu dahi
    4 1 Susuz tarla   Herbeto   Kirkor Moroğlu
3125   12 1 “   Tilhuzur   Bedros Serkis Karabet Tüccaroğlu
2500   19 1 “   Salihli   Bu dahi
2250   8 1 “   “   “
1500     1 Hane   Ergani   Melkon Bagasar Na’ilbend Kirkor
1000   5 1 Bağ   “   Bu dahi
      1 Susuz tarla   “   Espiroğlu İstepan
420   8 1 “   Mahlan   Diyarbekir li Mandanyan Karabet ve Agop efendiler
420   64 1 Bağ   “   Bu dahi
900   6 1 “   “   Bu dahi
125     1 “   Hoşan   Vesilyan Bedros oğulları Serkis vesaire
200   26 1 Susuz tarla   Ahurlar   Kibirli oğlu Unco
200   2 1 Bağ yeri   Termul   Diyarbekirli Mikman na’ilbend Kiryo
      1 Susuz tarla   Kayaksan   Muradyan Mardiros efendi Artin