GENOCIDE-1915-ERMEN? SOYKIRIMI

Don't Forget! ! UNUTMA! Unutursan Tekrarlars?n!

 

 

1895-96  Ermeni Katliam?n?n ba? Mimar?: II.Abdulhamid

 

                                                                          Editor: Cemal Weli -  Kontak kur                 Kurulu? tarihi: 2007

 

 BM Soyk?r?m Tan?m?

   


Prof. Dr.Taner Akçam


U?ur Ümit Üngör

 • -Seeing like a nation-state: Young Turk
  social engineering in Eastern Turkey, 1913–50

Journal of Genocide Research, Vol. 10, No. 1, 2008

 • -‘A Reign of Terror’: CUP Rule in Diyarbekir Province, 1913-1923

MA Thesis, University of Amsterdam, 2005

................................................................

Sait Çetino?lu

---------------------------------------

                 
       L?NKLER                Armenocide         ArmenienInfo            Dersimsoyk?r?m?                     Armenske folkedrab     eyyupguven.com

 

         

 

Kes?nt?s?z  SoykIrIm

1894-96 Ermeni Katliam?

1894 - 96 Katliam Görüntüleri

-1909 -?ki A?amal?  Ermeni  Katliam? (Adana)

-1909 Katliam Görüntüleri


>>1915- Ermeni Soyk?r?m?

>>Soyk?r?m?n di?er a?amalar?na dair görüntüler
 

 

 

------------------------------

Matthias Bjĝrnlund

Beskrivelse: En af det 20. ċrhundredes stĝrste forbrydelser fandt sted i Osmannerriget – det nuvĉrende Tyrkiet – da landets armenske befolkning....

------------

Komplet kilde- og litteraturliste til Matthias Bjĝrnlund, Det Armenske Folkedrab fra Begyndelsen til Enden, Kristeligt Dagblads Forlag 2013

-----------------------------

 • Recording death and survival: Karen Marie Petersen, a missionary witness to genocide

 • 'A Fate Worse Than Dying’: Sexual Violence during the Armenian Genocide

I: Dagmar Herzog, ed., Brutality and Desire: War and Sexuality in Europe's Twentieth Century, Palgrave Macmillan 2009

 • -KAREN JEPPE, AAGE MEYER BENEDICTSEN,
  AND THE OTTOMAN ARMENIANS:
  NATIONAL SURVIVAL IN IMPERIAL AND
  COLONIAL SETTINGS

Haigazian Armenological Review, Vol. 28, 2008

 

              

Ay?e Hür

.........................................................

 • Verjine Svazlian (S?vasl?yan)
  Ermeni Soyk?r?m ve Tarihsel Haf?za

--------------------------------------------

 • Genocide in the Middle East
  The Ottoman Empire, Iraq, and Sudan  Hannibal Travis 
  Florida International University College of Law 

 

 

  1915 Soyk?r?m?n?n ?ttihatç? Mimarlar?;''ÜÇ PA?A''

1915 Soyk?r?m?n Perde Arkas? ?ttihatç? Mimarlar?;  Bir  ?deolog, ?ki Doktor

-----------------------------------------------------------------

1982-84 zaman diliminde Ermeni mekanlar?na, ayd?nlar?na ve dinadamlar?na yönelik bombalama ve suikastlerin  Mimarlar? :Kenan Evren (cuntac?)

Hirram Abbas (?stihbaratc? ) <<<<<<

Abdullah Çatl? (tetikç?) >>>>

 

...................................................................................

H?rant Dink Cinayetinin Mimarlar?, Tetikçileri ve vs...

Bir Örgüt                          Üç  pa?a

  

                      ?ener Eruygur    Hur?it Tolon    Veli Küçük

Bir  avukat;

Kemal Kerinçsiz

 

..Ve bir adet tetikçi;

Ogün Samast

 

...........................................................

Sevag Bal?kç? cinayetinin Mimarlar?

                                   ?

Gazeteci Hasan Tahsin Ne dedi?                                     Resmi Tarihin Kahraman? da Ermeni Soyk?r?m?n?n Tan??? ?zmir'de yunanl?lara ilk kur?unu s?kt??? iddia edilen ve bu nedenle de ?zmir'de heykeli dikilerek resmi tarih taraf?ndan     milli kahraman ilan edilen Gazeteci Hasan Tahsin (gerçek ad?yla Osman Nevres) bir makalesinde ittihat terakki yöneticilerini ele?tiriyor ve ?öyle devam ediyordu: ''Anadolu’da Rumlar?n  ve Ermenilerin yok edilmesini emreden ve memleketlerini Almanlar?n eline b?rakan bu adamlar Abdülhamit siyasetinin hukuki varisidirler…” (Hukuk-u Be?er, 2 Aral?k 1918) devam?

 

                       Kemalist ideolog Falih R?fk? Atay ne dedi?

 Çankaya adl? kitab?nda ?öyle diyordu: “Ermeniler yok olduklar? için araba tekerle?i, ka?n?, dereleri a?mak için köprü yapacak usta ve zenaatkar kalmam??t?. Yunanl?lara kar?? sava?a haz?rlanan orduya cephane ve destek yeti?tirmek mümkün olmuyordu. Çok s?k?nt? çekildi...”

 

                                                                                                
Halide Edip Ad?var Ne dedi?                                          

Çöllerde ot yiyen çocuklar                                                     “... Esasen bu memleket bugünlerde hep insan? a?latacak gibi......Çöllerde ot yiyerek kar?nlar? ?i?tikten sonra kimi anas?n?, kimi babas?n?, birçoklar? da çocuklar?n? kaybettikten sonra buraya dü?mü?ler. Daha do?rusu, Cemal Pa?a getirtmi? (...) D??ar?da anas? açl?ktan ölen, babas? yan?nda öldürülen, on iki ya??nda bir Ermeni k?z? geldi, iltica etti. Mahzun, büyük gözleriyle etraf?mda dola??yor, lüzumlu lüzumsuz elimi öpüp a?l?yor. Bahçede bir facia daha var. O?lunu yan?nda öldürürlerken birdenbire dilini kaybeden bir bedbaht, öteki o?lunu ve ailesini nereye att?klar?n? bilmiyor. Ayaklar? ç?plak, gözleri elem içinde, mütemadiyen i?aretle felaketini hayk?r?yor. Bazen geceleri çocu?u ölen bir kad?n gibi, ba?? elleri içinde dö?ünüyor, dö?ünüyor. Gündüzleri yaz?m? yazarken bazen h?çk?rd???n? i?itiyorum. Pencereye ko?uyorum, a?a??da bahçede ellerini sall?yor, o?lunun kalbinden kur?un geçerken ç?kan sesi göklere uluyor, söylüyor. Bunlardan binlerce, yüzlerce var. Yetimhaneler hayatta bir ?eyin telafi edemeyece?i ?eyi kaybetmi? yar? aç bedbaht çocuklarla dolu...” devam?

 

Kemalist K?zlar Ne dedi?