GENOCIDE-1915-ERMEN? SOYKIRIMI

 

Don't Forget!  Unutma, Unutursan Tekrarlars?n!

 

         

 Anasayfa

 

 

 

Armin Wegner ve di?er Alman Subaylar?n Çekti?i Foto?raflar

 

Ermeni Çift

 

Irmak kenarlar?nda, Çay?rlarda, Uçurumlarda hemen hemen hertarafta 

Ermeni cesetleri ile kar??la?mak art?k ola?an hale gelmi?ti.

 

Malatya /Pötürge kazas?na ba?l? Vardeng köyü

Toplama kamplar?na gönderildiklerinde bunun geçici bir uygulama oldu?unu ve

 bir süre sonra tekrar evlerine gönderileceklerini san?yorlard?.

 

 

Techir  kafilesinden kaçm??lar / yiyecek ot ar?yorlar

Osmanl? askerleri  kesik ermeni ba?lar? önünde hat?ra foto?raf? çektiriken

Trabzon 'da techir kafilesi / ölüme yolculuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürgün kafilesi-Mersin bölgesi

 

D?sctrict of  Engiouri

 

 

Near East Relief Yard?m Kurumunun Ar?ivi

 

 

 

 

'Kap?n?n önünde'

 

'Y?k?nt?lar aras?nda''

 

'Kör bir ermeni anne çocuklar?yla birlikte''

 

 

' Ya?ayanlar aras?nda bir ölü'

 

''Mülteciler ?ehrin parklar?ndan birinde''

 

' Near Relie´in çocuklar?''K

 

'Ermenistan K?zlar?'

 

K' Urfa: Harabeye dönmü? evlerine dönüyorlar'

 

'Kendilerini kaç?ran Kürtlerin elinden kurtar?lan kad?nlar'

 

Öksüzler yurduna kabul edilmeden evvel

 

Öksüzler yurduna kabul edilmek için yaygara koparanlar

 

Uyumsuzlar ama kap?m?z onlara aç?k

 

 

 

Bir Ermeni anne be? çocu?unun cesedinin yan?nda

 

''A......'dan henüz elbise gelmedi''

 

 

 

 

 

 

 

1915-Ermeni Soyk?r?m?n?n  ?ttihatç? Mimarlar?: ''Üç Pa?a''

 

 

 

  1915 Ermeni Soyk?r?m?n Perde Arkas?  ?ttihatç?   Mimarlar?;  Bir Sosyolog- ?deolog, ?ki Doktor