GENOCIDE-1915-ERMENİ SOYKIRIMI

 

Don't Forget!  Unutma, Unutursan Tekrarlarsın!

 

                                    

       

Anasayfa


   Matthias Bjørnlund

"Karen Jeppe, AAge Meyer Benedictsen   and the Ottoman Armenians: National Survival in Imperial and Colonial       Settings


-Prof. Yusuf Halaçoğlu'nun iddiaları

Prof. Taner Akçam'ın iddialara cevabı


Uğur Ümit Üngör

-Seeing like a nation-state: Young Turk
social engineering in Eastern Turkey,1913–50

‘A Reign of Terror’      CUP Rule in Diyarbekir Province, 1913-1923


 

Ayşe Hür

Ermeni mallarını kimler aldı?

Türk Ermenisiz, Ermeni Türksüz   olmaz!


 

 

 

     Link:         

armenocide

Det norske statsarkiv

genocidemuseum.am

sortedamantikvariat

 

 

 

BM Soykırım Tanımı 

Genel Kurulun 9 Aralık 1948 tarihli ve 260 A (III) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya ve onaya veya katılmaya sunulmuştur.

Yürürlüğe giriş: 12 Ocak 1951

 

BAŞLANGIÇ 

Sözleşmeci Taraflar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 11 Aralık 1946 tarihli ve 96(I) sayılı kararında soy kırımın, Birleşmiş Milletlerin ruhuna ve amaçlarına aykırı olan ve uygar dünya tarafından lanetlenen, uluslararası hukuka göre bir suç olarak beyan edilmesini dikkate alarak, tarihin her döneminde soy kırımın insanlık için büyük kayıplar meydana getirdiğini kabul ederek, insanlığı bu tür bir iğrenç musibetten kurtarmak için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğuna kanaat getirerek, aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır:

 Madde 1

 Önleme ve cezalandırma görevi

 Sözleşmeci Devletler, ister barış zamanında isterse savaş zamanında işlensin, önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt ettikleri soy kırımın uluslararası hukuka göre bir suç olduğunu teyit eder.

 Madde 2

 Soy kırımı oluşturan eylemler

 Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden her hangi biri, soy kırım suçunu oluşturur.

 a) Gruba mensup olanların öldürülmesi;

 b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;

 c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek;

 d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;

 e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek;

 Madde 3

 Cezalandırılacak eylemler

 Aşağıdaki eylemler cezalandırılır:

 a) Soy kırımda bulunmak;

 b) Soy kırımda bulunulması için işbirliği yapmak;

 c) Soy kırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtmak;

 d) Soy kırımda bulunmaya teşebbüs etmek;

 e) Soy kırıma iştirak etmek;

 Madde 4

 Kişilerin cezalandırılması

 Soykırım suçunu veya üçüncü maddede gösterilen fiillerden birini işleyenler, anayasaya göre yetkili yöneticiler veya kamu görevlileri veya özel kişiler de olsa cezalandırılır.

 Madde 5

 Uygulama mevzuatı

 Sözleşmeci Devletler, bu Sözleşmenin hükümlerine etkililik kazındırmak, ve özellikle soy kırımdan veya üçüncü madde belirtilen fiillerden suçlu bulunan kimselere etkili cezalar verilmesini sağlamak için, kendi Anayasalarında öngörülen usule uygun olarak gerekli mevzuatı çıkarmayı taahhüt eder.

 Madde 6

 Soy kırım suçu ile suçlanan kişilerin yargılanması

 Soy kırım fiilini veya Üçüncü maddede belirtilen fiillerden birini işlediğine dair hakkında suç isnadı bulunan kimseler, suçun işlendiği ülkedeki Devletin yetkili bir mahkemesi, veya yargılama yetkisini kabul etmiş olan Sözleşmeci Devletler bakımından yargılama yetkisine sahip bulunan uluslararası bir ceza mahkemesi tarafından yargılanır.

 Madde 7

 Suçluların iadesi

 Soy kırım fiili ve Üçüncü maddede belirtilen diğer fiiller, suçluların iadesi bakımından siyasal suçlar olarak kabul edilmez.

 Sözleşmeci Devletler bu tür olaylarda kendi yasalarına ve yürürlükteki sözleşmelere göre suçluları iade etmeyi üstlenir.

 Madde 8

 Birleşmiş Milletlerle işbirliği

 Sözleşmeci Devletlerden her hangi biri, soy kırım fillerinin veya Üçüncü maddede belirtilen her hangi bir fiilin önlenmesi ve sona erdirilmesi için gerekli gördükleri takdirde, Birleşmiş Milletlerin yetkili organlarından, Birleşmiş Milletler Şartı’na göre harekete geçmesini isteyebilir.

 Madde 9

 Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması

 Sözleşmeci Devletler arasında, bu Sözleşmenin yorumlanması, uygulanması veya yerine getirilmesi ve ayrıca soy kırım fillerinden veya Üçüncü maddede belirtilen fiillerin her hangi birinden bir Devletin sorumluluğu ile ilgili olarak çıkan uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın taraflarından birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı önüne götürülür.

 Madde 10

 Orijinal metinler

 Bu Sözleşmenin eşit ölçüde geçerli olan Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri 9 Aralık 1948 tarihini taşır.

 Madde 11

 İmza, onay ve katılma

 Bu Sözleşme 31 Aralık 1949 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Üyelerinin ve Üye olmayıp da Genel Kurul tarafından bu Sözleşmeyi imzalamaya davet edilen Devletlerin imzasına açıktır.

 Bu Sözleşme onaylanır, ve onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilir.

 Bu Sözleşmeye 1 Ocak 1950 tarihinden sonra Birleşmiş Milletler Üyeleri ile Üye olmayıp da yukarıda belirtildiği gibi davet edilen Devletler katılabilir. Katılma belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilir.

 Madde 12

 Sözleşmenin uygulama alanının genişletilmesi

 Bir Sözleşmeci Taraf her hangi bir zamanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hitaben göndereceği bir bildirimle, bu Sözleşmenin uygulanmasını, bu Sözleşmeci Tarafın dış ilişkileri bakımından sorumlu olduğu ülke veya ülkeler bakımından genişletebilir.

Madde 13

 Yürürlüğe giriş

 İlk yirmi onay veya katılma belgesinin tevdi edilmesinin tamamlandığı gün, Genel Sekreter bir tutanak düzenler ve bunun bir kopyasını Birleşmiş Milletlerin bütün Üyelerine ve on birinci maddede belirtilen Üye olmayan Devletlere iletir.

 Bu Sözleşme, yirminci onay veya katılma belgesinin tevdi edilmesini izleyen doksanıncı gün yürürlüğe girer.

 Daha sonraki bir tarihte tevdi edilen bir onay veya katılma belgesi, bu onay veya katılma belgesinin tevdi tarihini izleyen doksanıncı gün yürürlüğe girer.

 Madde 14

 Sözleşmenin yürürlükte kalış süresi

 Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle yürürlükte kalır.

 Bundan sonraki beş yıllarda, bu sürelerin bitiminden en az altı ay önce çıkma beyanında bulunmamış Sözleşmeci Devletler bakımından yürürlükte kalmaya devam eder.

 Çıkma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hitaben gönderilecek yazılı bir bildirimle yürürlük kazanır.

 Madde 15

 Sözleşmenin yürürlükten kalkması

 Sözleşmeden çıkmalar nedeniyle bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin sayısı on altının altına düşerse, Sözleşme bu çıkma bildirimlerinden en sonuncusunun yürürlük kazandığı tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

 Madde 16

 Sözleşmenin değiştirilmesi

 Sözleşmeci Taraflar Genel Sekretere hitaben gönderecekleri yazılı bir bildirim vasıtasıyla her zaman bu Sözleşmede değişiklik yapılmasını talep edebilirler.

 Genel Kurul, böyle bir talep karşısında yapılması gereken işleme karar verilir.

 Madde 17

 Bildirimler

 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bütün Birleşmiş Milletler Üyelerini ve on birinci maddede belirtilen üye olmayan Devletleri aşağıdaki konularda bilgilendirir:

 a) On birinci maddeye göre alınan imzalar, onaylar ve katılmalar;

 b) On ikinci maddeye göre alınan bildirimler;

 c) On üçüncü madde gereğince Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih;

 d) On dördüncü maddeye göre alınan çekilme bildirimleri;

 e) On beşinci maddeye göre Sözleşmenin yürürlükten kalkması;

 f) On altıncı maddeye göre alınan bildirimler;

 Madde 18

 Depozitörlük işlevi

 Bu Sözleşmenin orijinal metni Birleşmiş Milletler arşivinde saklanır.

 Sözleşmenin onaylı bir örneği, Birleşmiş Milletler Üyelerine ve on birinci maddede belirtilen üye olmayan Devletlerin her birine iletilir.

 Madde 19

 Kayıt

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından kayda geçirilir.

 

 

 

 

 1895 ve 1909 Ermeni Katliamlarının Mimarı: II.Abdulhamid


 

1915-Ermeni Soykırımının Mimarları: ''Üç Paşa''

 

 

 

  1915 Ermeni Soykırımın Perde Arkası Mimarları;  Bir Sosyolog- İdeolog, İki Doktor


Cuntacı

İstihbaratcı            Tetikci

1982-84 zaman diliminde Ermeni mekanlarına, aydınlarına ve dinadamlarına yönelik bombalama ve suikastlerin aktörleri


 

 

 Karen Jeppe ''Urfa'lı Kız''

  Maria Jacobsen ''Harput'ta Bir Melek''